Reklama
Reklama
Statut aktualny Drukuj
STATUT
Związku Zawodowego Lekarzy Ubezpieczenia Zdrowotnego 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Związek Zawodowy Lekarzy Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie ZZLUZ), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków.

§ 2
Siedziba Związku jest we Wrocławiu przy ul. Joannitów 6.

§ 3
1.Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polski.
2.Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich lekarzy zatrudnionych w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, niezależnie od podstawy stosunku pracy i pełnionej funkcji.
3.Ogniwa związku powstają z inicjatywy lekarzy, którzy tworzą w tym celu Koła Terenowe.
4.W każdym województwie może istnieć jeden Zarząd Koła Terenowego.

§ 4
Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.

§ 5
Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.

§ 6
Związek jest samorządny, samodzielny i niezależny w swej działalności od administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.

§ 7
Związek może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych.

§ 8
Członkiem Związku może zostać osoba w rozumieniu paragrafu 3 ust.2 statutu, bez względu na formę świadczenia pracy dla (zakładu pracy). Dotyczy to również osób, które nawiązały stosunek pracy i przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.


Rozdział II
Cele i zadania Związku

§ 9
Celami Związku są:
1)reprezentacja i obrona godności swoich członków,
2)obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków Związku,
3)obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
4)prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego i innych organizacji,
5)realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 10
Do zadań Związku należy:
1)zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy,
2)zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku,
3)uzgadnianie z pracodawcą zasad wykorzystania funduszu socjalnego, zasad przyznawania członkom Związku świadczeń z funduszu socjalnego, zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie, ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania,
4)współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy,
5)dbanie o godne warunki życia członków Związku,
6)sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy,
7)sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z pracodawcą,
8)uzgadnianie z pracodawcą regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
9)opiniowanie corocznych planów rzeczowo-finansowych zakładu pracy oraz ich wykonania.

§ 11
Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży poprzez:
1)współdziałanie z administracją rządową, samorządową, pracodawcą  oraz organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi,
2)opiniowanie projektów zarządzeń i rozporządzeń pracodawcy dotyczących praw i interesów pracowniczych,
3)współdziałanie ze służbami bhp oraz Państwową Inspekcją Pracy,
4)rozwiązywanie powstałych sporów z pracodawcą, administracją samorządową i rządową na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
5)współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w zakładzie pracy, regionie, kraju i zagranicą,
6)prowadzenie działalności gospodarczej,
7)prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla członków Związku,
8)tworzenie funduszy celowych, na które mogą składać się: składki członkowskie, darowizny, zapisy, dotacje, dochody z majątku Związku, dochody z działalności gospodarczej.

§ 12
Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Związku.


Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku

§ 13
1.Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.
2.Negatywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego.

§ 14
Członkostwo ustaje wskutek:
1)dobrowolnego wystąpienia,
2)skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek poprzez okres trzech miesięcy (na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków Związku w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),
3)wykluczenia za nieprzestrzeganie statutu lub inne wykroczenia na szkodę Związku (na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków Związku w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),
4)śmierci.

§ 15
Członek ma prawo:
1)uczestniczyć w zebraniach Związku,
2)wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,
3)oceniać działalność Związku,
4)występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
5)korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
6)korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek.

§ 16
Członek Związku obowiązany jest:
1)brać udział w pracach Związku,
2)przestrzegać statutu i uchwał organów Związku,
3)solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku,
4)regularnie opłacać składki,
5)dbać o dobre imię Związku.

Rozdział IV
Organy Związku

§ 17
1.Organami Związku są:
1)Walne Zebranie Członków,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.
2.Organami regionalnymi Związku są:
1) Walne Zebranie Członków Koła Terenowego,
2) Zarząd Koła Terenowego,
3) Komisja Rewizyjna Koła Terenowego.
3.Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

§ 18
Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym statucie. Obrady organów Związku są protokołowane. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 19
1.Członkowie wchodzący w skład organów pochodzą z wyboru.
2.Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:
- nie ogranicza się liczby kandydatów,
- głosuje się na poszczególnych kandydatów,
- głosowania są tajne.

§ 20
1.Walne Zebranie Członków Związku może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na własną prośbę lub /wtedy mandat wygasa/  w przypadku niewypełniania obowiązków, umyślnego naruszania postanowień statutu i nierealizowania uchwał organów Związku.
2.Odwołanie członka z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 21
Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
- ustania członkostwa,
- rezygnacji z mandatu,
- odwołania w trybie określonym w § 20 Statutu.


Walne Zebranie Członków Związku
 
§ 22
1.Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.
2.Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Członków Związku i powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania.
3.Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.
4.Walne Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na dwa lata.
5.Obradami Walnego Zebrania Członków Związku kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu Związku zgodnie z regulaminem obrad.
6.Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków.
7.W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków Związku w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/4 liczby członków.
8.W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie w powyższy sposób Walnym Zebraniu Członków Związku, mniejszej niż 1/4 liczby członków odwołuje się Walne Zebranie Członków Związku zwołane w drugim terminie i wyznacza się kolejny termin w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/4 liczby członków.

§ 23
Walne Zebranie Członków Związku:
1. Uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Związku.
2. Uchwala regulamin działania Zarządu.
3. Uchwala regulamin działania Komisji Rewizyjnej.
4. Ustala program działania Związku.
5. Ustala skład liczbowy i zakres kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
6. Wybiera i odwołuje członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdza budżet Związku.
8. Uchwala ordynację wyborczą do organów Związku.
9. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji.
11. Uchwala zmiany w statucie.
12. Decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku.
13. Wybiera Zarząd Związku, natomiast przewodniczącego, wiceprzewodniczącego (ych), sekretarza i skarbnika Związku wybiera spośród swojego składu Zarząd. Uwaga! Walne Zebranie Członków może wybierać osoby funkcyjne bezpośrednio.

§ 24
1.Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.
2.Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, o których mowa w § 8 ustęp 1, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.


Zarząd Związku
 
§ 25
1.Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku, w liczbie określonej przez to zebranie.
2.Do zadań Zarządu należy:
1)kierowanie działalnością bieżącą Związku,
2)realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,
3)podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka,
4)współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,
5)zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie,
6)uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy zasady gospodarowania funduszem socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
7)uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmiany w tym zakresie,
8)współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresu czynności, planów urlopów itp.,
9)wnioskowanie o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku,
10)zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu i porządku obrad,
11)organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych,
12)dokonywanie bieżącej wykładni postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,
13)współpraca ze związkami zawodowymi na terenie zakładu pracy oraz z regionami i ogólnokrajowymi organizacjami i federacjami związkowymi.
3.W przypadku dobrowolnego ustąpienia przewodniczącego, Zarząd w trakcie trwania jego kadencji, wybiera spośród siebie p.o. przewodniczącego Związku, który ma wszelkie kompetencje przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Związku.
4.Zarząd wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego skarbnika i sekretarza.
5.Do reprezentowania Zarządu upoważniony jest przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
6.Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
7.W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.


Komisja Rewizyjna
 
§ 26
Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku w liczbie określonej przez to zebranie.

§ 27
1.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2.Członkowie Komisji  nie mogą być członkami Zarządu Związku.
3.Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
4.Do zadań Komisji należy:
1)kontrolowanie działalności Zarządu.
2)kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
3)przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swej działalności,
4)przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może:
- wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu,
- wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku,
-wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

        Organy regionalne Związku
§ 28
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego należy:
a. uchwalanie programu działalności Związku w danym regionie,
b. wybór delegatów na Zjazd Krajowy oraz ich odwoływanie,
c. wybór Zarządu Koła Terenowego, jego przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej Regionu oraz ich odwoływanie,
d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i udzielnie mu absolutorium,
e. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
f. Przewodniczący reprezentuje Zarząd Koła Terenowego na zewnątrz, kieruje jego pracą,
2. Walne Zebranie Członków Koła Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Koła Terenowego raz na dwa lata oraz na każde żądanie Komisji Rewizyjnej albo Zarządu Koła Terenowego 
3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego niezbędna jest obecność co najmniej połowy delegatów w I ogłoszonym terminie Zebrania. W II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących delegatów.
4. Walne Zebranie Członków Koła Terenowego podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów obecnych lekarzy.
5. Liczbę członków Zarządu Koła Terenowego ustala Walne Zebranie Członków Koła Terenowego.
6.  Do zakresu działania Zarządu Koła Terenowego należy:
a. bieżące reprezentowanie Związku w danym regionie wobec władz, organów administracji państwowej, pracodawców lekarzy a także innych organizacji, instytucji i społeczeństwa,
b. bieżące kierowanie pracami Związku w danym regionie,
7. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego nadzoruje i kontroluje działalność finansową
Zarządu Regionu oraz zgodność jego działań ze statutem, programem i uchwałami Związku
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Koła Terenowego.
9. Zarząd Krajowy Związku, który stwierdza powołanie nowego Koła Terenowego przyznaje mu prawo do używania nazwy i logo Związku Zawodowego Lekarzy Ubezpieczenia Zdrowotnego.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 29
1.Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu uprawnieni są: przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu i skarbnik.
2.Do skutecznego złożenia oświadczenia woli konieczne jest łączne działanie dwóch osób, w tym skarbnika.
3.W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku.

§ 30
Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§ 31
W przypadku likwidacji Związku:
1.Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku.
2.Cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku.
3.Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.
 

Szukaj

Gości on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj
mod_vvisit_counterWczoraj
mod_vvisit_counterW tym tygodniu
mod_vvisit_counterW tym miesiącu
mod_vvisit_counterWszystkich1
Reklama
Reklama
Reklama
joomla templates by dezinedepot
© 2024 Związek Zawodowy Lekarzy Ubezpieczenia Zdrowotnego
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.